A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новоархангельська громада
Новоархангельська громада

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня" Новоархангельської селищної ради

Дата: 15.07.2021 08:14
Кількість переглядів: 498

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня" Новоархангельської селищної ради

15.07.2021 року (дата оприлюднення оголошення)

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" та від 16 жовтня 2014 року № 642 "Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я", рішення сесії Новоархангельської селищної ради від 08.07.2021  року №737 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня", керуючись статтями 32, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Новоархангельська селищна рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня".

Найменування:

 Комунальне некомерційне підприємство "Новоархангельська багатопрофільна лікарня" Новоархангельської селищної ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

26106, Кіровоградська  область, Голованівський район, с.Торговиця,               вул. І.Сірка,15.

Основні напрями діяльності Підприємства:

- Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

-  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

-  організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

-  закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- надання будь-яких платних послуг підприємствам, установам, організаціям, фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;

- Підприємство може бути базою клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти;

- Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України;

- Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися з 15 липня до 10 серпня 2021 року (до 17.15  год) у приміщенні Новоархангельської селищної ради, що знаходиться за адресою: 26100, вул. Центральна, 31,          смт Новоархангельськ Голованівського району Кіровоградської області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

(05255) 2-24-39 novselrada@ukr.net

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

– громадянство України;

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки "Медицина";

– післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров’я" або іншу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за напрямом підготовки "Управління та адміністрування";

– стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом "Організація i управління охороною здоров’я" — не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, що додається;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня", а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних, що додається;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, що додається;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, що додається;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

          Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту.

 Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28. 
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення конкурсу:

26100,         вул. Центральна, 31, смт Новоархангельськ Голованівського району Кіровоградської області.

11 серпня 2021 року о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу.

Дата та час проведення конкурсу: 13 серпня 2021 року о 1000 год.


Додатки: 

Розпорядження про проведення конкурсу

Оголошення 

Попередження про вимоги та обмеження

Заява

Згода на обробку персональних даних

Заява про відсутність конфлікту інтересів

Статут багатопрофільної лікарні

Розпорядження №304-k «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Новоархангельська багатопрофільна лікарня"»

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь